Designers och utvecklares utmaningar i tvärfunktionella team

Therese Johansson och Julia Friberg läser sista terminen på Chalmers masterprogram Interaction design and Technologies. Therese arbetar, utöver studierna, som designer på Varvet sedan ett år tillbaka och Julia har precis påbörjat ett apprenticeship som utvecklare, också detta på Varvet. Nu skriver de ett gemensamt examensarbete kring hur designers och utvecklare samarbetar i tvärfunktionella team, men detta var inte planen från start.

Inom Varvets designteam önskades ett verktyg som skulle göra det lättare att dela skisser och feedback mellan designers. För att säkerställa problemet gjordes en förstudie där flera andra Göteborgsbaserade företag inkluderades. Under denna förstudie uppkom ett större behov: behovet av kommunikation mellan designers och utvecklare. Sedan dess har fler företag inkluderats och problemet gång på gång verifierats av nya parter. Idag har projektet nått halvvägs och ett antal problemområden har identifierats.

Team

I ett utvecklingsteam är det vanligast att majoriteten anställda består utav utvecklare, kompletterade med en eller få designers. I vissa team överlappar kompetenser mellan designers och utvecklare, där en del designers även kan implementera sin design och en del utvecklare även har en känsla för färg och form. Det finns företag där förutsättningar för överlappning finns men där de anställda inte är medvetna om vilka kompetenser de andra kollegorna besitter. Problem kan uppstå då anställda blir låsta i sina roller och inte ifrågasätter gränsen mellan design och utveckling. Detta påverkar kommunikationen inom teamet negativt och medför tydligt skilda processer mellan design och utveckling, något som missgynnar resultatet. Hur teamet är placerat i förhållande till varandra påverkar också kommunikationen. Ett team där de anställda sitter i närheten av varandra har lättare att kommunicera än de team där teamet splittras upp och sitter på olika ställen. Det krävs inte en stor separering för att kommunikationen ska bli lidande, att sitta i olika rum kan räcka.

Överlämning mellan designer och utvecklare

När designteamet separeras från utvecklarna uppstår ofta en process som bygger på leveranser snarare än samarbete. När detta sker förloras feedback från utvecklare i det tidiga designstadiet som kan innehålla viktiga tekniska begränsningar. Dessa tekniska begränsningar kan senare påverka designen när den implementeras och resultera i en design som skiljer sig från designerns ursprungliga tanke. Designerns input går förlorad i implementationsfasen, och resulterar i en slutprodukt som är en kompromiss mellan teknik och design.

Arbeta på distans

Det finns för och nackdelar med att arbeta på distans. Generellt är inställningen till distansarbete där ett team splittras över en längre tid negativ men ibland är det nödvändigt att någon kollega jobbar på distans, ofta på grund av familjesituationen. Att arbeta på distans innebär en typ av utanförskap när den anställde skiljs från sina kollegor, och detta påverkar arbetet. Möten som sker via distans upplevs som långa och det upplevs som svårt att få ordet när den anställde deltar via videolänk. Arbetsprocessen blir långsammare på grund av bristande eller svårighet att skapa en tvåvägskommunikation. Detta sätter press på den anställde där denne är ansvarig för att förse sig själv med information. Det finns fördelar med distansarbete, till exempel blir pauser naturligare och arbetet blir mer fokuserat då det inte störs av kollegor. Kommunikationen skiftar när någon jobbar på distans och går från att vara muntlig till att vara skriftligt.

Verbal vs skriftlig kommunikation

De allra flesta föredrar muntlig kommunikation framför skriftlig gällande både beslutstagande och snabba frågor. Fördelen med muntlig kommunikation är snabbheten och en minskad risk för missförstånd. Det upplevs av många lättare att ta en diskussion muntligt än skriftligt. Det som dock uppskattas med skriftlig kommunikation är att det inte stör den berördes arbete samt att det varken är beroende av tid eller rum. Vid muntlig kommunikation, och då framför allt under möten, uteblir dokumentationen i många fall, vilket i efterhand upplevs som ett problem. Gällande fysiska möten är åsikterna spridda. Vissa anser att möten tar för mycket tid utan att ge tillräckligt värde för de som deltar, medan andra ser det som ett bra sätt att både planera och diskutera.

Arbetsprocess

Anmärkningsvärt bland de företag som inkluderats i denna undersökning är avsaknaden av en tydlig arbetsprocess. I vissa fall uppkommer personliga processer som inte delas med resterande delar av företaget.

Som ni ser så finns det idag många stora utmaningar då designers och utvecklare arbetar tillsammans i team, och det är vad som bidrar till att detta ämne är så aktuellt.

Nästa planerade steg är att ta reda på hur vi ska lösa de problem som uppstår i branschen idag. Om du är intresserad utav vårt fortsatta arbete inom området eller vill diskutera din syn på samarbete mellan designers och utvecklare, går det bra att kontakta oss via mail; therese@varvet.com eller julia.friberg@varvet.com.